c`v_©weÁvb cixÿvMv‡i e¨eüZ hš¿cvwZmg~n


¯øvBW K¨vwjcvm©                        7wU

¯ŒzMR                                    7wU

wgUvi †¯‹j                              2wU

_vgv Nwo                                4wU

‡fvë wgUvi                             2wU

A¨vgwgUvi                              2wU

_v‡g©vwgUvi                              6wU

wÎc`x ÷¨vÛ                            4wU

‡jÝ                                      6wU

wcÖRg                                    2wU

AvqZvKvi KuvP djK                  ২টি

wbw³                                     2wU

wiI‡÷U                                 2wU

রসায়ন পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ

d¬v¯‹

‡U÷ wUDe

KK© ev wQwc

dv‡bj

exKvi

Djd&& †evZj

wiPU© ev eKhš¿

M¨vm Zvi

wis ÷¨vÛ

১০

wÎc`x ÷¨vÛ

১১

wQwc wQ`ªKviK

১২

‡cv‡m©wjb

১৩

µwmej

১৪

gU©vi

১৫

Kb‡Wb mvi

১৬

eyb‡mb evY©vi

১৭

Iqvk †evZj

১৮

ey¨‡iU I wcÖ‡cU



cixÿvMv‡i e¨eüZ (ivmvqwbK `ªe¨)

1

Lvevi †mvWv

2

চুন

3

চুনাপাথর

4

নিশাদল

5

কস্টিক সোডা

6

কস্টিক পটাস

7

সোডালাইন

8

ত্যিপসাম

9

গ্যালেনা

10

জিংক ব্লান্ড

11

ফিটকিরি

12

এপসম লবণ

13

গ্রীণ ভিট্রিওল


User Name :
Pasword :

Teacher Attandence Counter

Total Teachers Present Absent
15 0 0

Students Attandence Counter

Class Total Students Present Absent
Six 147 0 0
Seven 156 0 0
Eight 0 0 0
Nine 164 0 0
Ten 151 0 0
Ten 138 0 0

Visitor Counter

Today Visited : 1
This Week Visited : 391
This Month Visited : 1204
Total Visited : 20220

���Copyright � 2015 Design By PIGEONSOFTECH