evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU (we Avi Avi AvB) D”P we`¨vjq

MvRxcyi-1701|

¯’vwcZ-1993

cÖwZôvb cÖavb M‡Yi bvg I Kvh©Kvj

 

µ: bs

bvg

c`ex

Kvh©Kvj

n‡Z

ch©šÍ

01

Lv‡j`v byiæb bvnvi

cÖavb wkÿK

15/02/1993

11/05/1997

02

w`jiæev Av³vi

cÖavb wkÿK

(fvicÖvß)

12/05/1997

07/12/1997

03

nvwjgv LvZzb

cÖavb wkÿK

08/12/1997

01/01/1999

04

w`jiæev Av³vi

cÖavb wkÿK

(fvicÖvß)

02/01/1999

05/04/1999

05

nvwjgv LvZzb

cÖavb wkÿK

06/04/1999

21/01/2009

06

‡gv: Av‡Li Avjx †`Iqvb

cÖavb wkÿK

(fvicÖvß)

22/01/2009

31/01/2011

07

‡gv: Av‡Li Avjx †`Iqvb

cÖavb wkÿK

01/02/2011

 

 

 

User Name :
Pasword :

Teacher Attandence Counter

Total Teachers Present Absent
15 0 0

Students Attandence Counter

Class Total Students Present Absent
Six 147 0 0
Seven 156 0 0
Eight 0 0 0
Nine 164 0 0
Ten 151 0 0
Ten 138 0 0

Visitor Counter

Today Visited : 1
This Week Visited : 391
This Month Visited : 1204
Total Visited : 20220

���Copyright � 2015 Design By PIGEONSOFTECH