Date : 26 Dec 2017
Subject : admission result 2017 session -2018

evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU (weAviAviAvB) D”P we`¨vjq

2018 wkÿve‡l©i 6ô †_‡K 9g †kÖwY ch©šÍ fwZ© cixÿvi djvdj

26-12-2017 Zvwi‡L AÎ we`¨vj‡q AbywôZ wkÿv_x© fwZ© cixÿvq †kªwY wfwËK (6ô †_‡K 9g †kÖwY) DËxY© wkÿv_©x‡`i (k~b¨ Avm‡bi wecix‡Z) ZvwjKv (‡ivj bs-Gi µgvbymv‡i)|

‡kªwY

†ivj

 

 

 

6ô-evjK

 

‡gav ZvwjKv- 1701, 1703, 1705, 1707,1734, 1735, 1736, 1737,  1745, 1748, 1749,1752, 1758, 1760, 1764, 1769, 1777, 17100, 17126, 17128, 17130,17131, 17138, 17139, 17146, 17152, 17175,17177, 17178, 17179, 17182, 17199, 17203, 17204, 17205,17206, 17220, 17221, 17232, 17253,  17267, 17269,17273,17274, 17275, 17276, 17280, 17293, 17296, 17299, 17300, 171405, 171417, 171438, 171455, 171460, 171461, 1876, 1880  = 59 Rb|

 A‡cÿgvb ZvwjKv

1730, 1731,1740, 1751 1755, 1761,1770, 17107, 17112, 17120, 17127, 17150 17184, 17187, 17214, 17226, 17236, 17237, 17264, 17278,17279, 171451,  171409, 171420, 1837, 1856 = 26 Rb|

 

 

 

6ô -evwjKv

‡gav ZvwjKv- 17310, 17324, 17339, 17347, 17354, 17360, 17393, 17394, 17371, 17398, 17409,17412, 17417, 17418, 17419, 17422, 17423, 17429, 17430, 17432, 17435, 17436, 17442, 17447, 17471, 17472, 17473, 17484, 17501, 17502, 17503, 17510, 17515, 17516, 17520, 17523, 17524, 17525, 17540, 17544, 17563, 17565, 17587, 17595, 17597, 17611, 17623, 17624, 17628, 17637, 17639, 17643, 17647, 17648,1833, 1840, 1842, 1857, 1858, 1869, 1875,1877 = 62 Rb

A‡cÿgvb ZvwjKv

17307, 17308, 17331, 17335, 17381,17420, 17427,17455, 17477, 17485, 17497, 17505, 17509, 17547, 17548, 17581, 17599, 17615, 17618, 17619, 17635, 17636, 17644, 17645, 17646, 1838, 1874, 1878= 27 Rb

7g-evwjKv

‡gav ZvwjKv-   17704, 17711, 17713, 17715,17723,17728,17743,17769,17776,17792

 = 10 Rb|

A‡cÿgvb ZvwjKv

                           17712, 17714, 17722, 17732 = 04 Rb|

 

7g- evjK

‡gav ZvwjKv-

   17701,17706,17727,17752,17785 = 05 Rb|  

A‡cÿgvb ZvwjKv

                     17740 ,17765 ,17786, 17793, 17800, 19107 =06 Rb|

8g-evwjKv

‡gav ZvwjKv-  17901,17906,17927,17928,17938,17955,17958 =07 Rb|                    

8g- evjK

‡gav ZvwjKv- 1863, 17910,17911, 17929, 17932,17942, =06 Rb|    

        

 

9g-evwjKv

‡gav ZvwjKv-171142, 171209,  171211,171222,171228,171230, 171238 =07 Rb|

A‡cÿgvb ZvwjKv

171203, 171204,171211,171229, 171232,171235, 171251,171260,171261,171263,

= 10 Rb|

9g- evjK

‡gav ZvwjKv-  

171107, 171114, 171117, 171123, 171124, 171130, 171134, 171136, 171139, 171140, 171146, 171148, 171149, 171162, 171168 = 15 Rb|

A‡cÿgvb ZvwjKv

171101,171111,171112,171129,171151,171163,171173 = 07    Rb|

 

(†gvt Av‡Li Avjx †`Iqvb)

cÖavb wkÿK

we Avi Avi AvB D”P we`¨vjq

���Copyright � 2020 Design By PEOPLES SOFTECH