Date : 01 Jul 2018
Subject : PRE-TEST EXAM-2018

we Avi Avi AvB D”P we`¨vjq

MvRxcyi- 1701

cÖvKwbe©vPbx cixÿv-2018 Gi mgqm~wP

cixÿv ïiæi mgq mKvj 10.00 Uv

 

ZvwiL I w`b

 

8g

welq †KvW

10g

welq †KvW

01/07/2018

iweevi

evsjv

101

evsjv 1g cÎ

101

 

02/07/2018

‡mvgevi

-

-

evsjv 2q cÎ

102

 

03/07/2018 g½jevi

Bs‡iwR

107

Bs‡iwR 1g cÎ

107

 

04/07/2018

eyaevi

-

-

Bs‡iwR 2q cÎ

108

 

05/07/2018

e„n¯úwZevi

ag© I ‰bwZK wkÿv

B:a: 111

wn:a: 112

ag© I ‰bwZK wkÿv

B:a: 111

wn:a: 112

 

07/07/2018

kwbevi

MwYZ

109

MwYZ

109

 

08/07/2018

iweevi

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³

154

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³

154

 

09/07/2018

‡mvgevi

K…wlwkÿv/ Mvn©¯’¨ weÁvb

134/151

imvqb/ wdb¨vÝ I e¨vswKs

137/152

 

10/07/2018

g½jevi

evsjv‡`k I wek¦ cwiPq

150

K…wlwkÿv/ Mvn©¯’¨ weÁvb /D”PZi MwYZ

134/151/126

 

11/07/2018

eyaevi

-

-

RxeweÁvb/ e¨emvq D‡`¨vM

138/143

 

12/07/2018

e„n¯úwZevi

weÁvb

127

evsjv‡`k I ek¦cwiPq /weÁvb

150/127

 

14/07/2018

kwbevi

-

-

c`v_© weÁvb/wnmve weÁvb

136/146

 

 

e¨envwiK cixÿv

ZvwiL I w`b

mgq

‡kÖwY

welq

15/07/2018

iweevi

9.00 Uv n‡Z

10g

c`v_©,imvqb,Rxe weÁvb, D”PZi MwYZ/K…wl/Mvn©¯’¨ weÁvb

 

DËi cÎ cÖ`k©Y:- 28/07/2018 ZvwiL kwbevi (AwffveKMY `ycyi 1.30 Uvq DËicÎ †`L‡Z cvi‡eb )

b¤^i cÎ weZiY :- 02/08/ 2018 ZvwiL e„n¯úwZevi

                                                                                            

                                                                                            cÖavbwkÿK

���Copyright � 2020 Design By PEOPLES SOFTECH